Download algemene voorwaarden

Samenvatting leveringsvoorwaarden in gewoon nederlands
1. Wij doen graag en eerlijk zaken met onze klanten en leveranciers.
2. Onze leveringsvoorwaarden zijn gewoontjes, d.w.z. gangbaar en redelijk.
3. Bloemen zijn een natuurproduct. Uw levering kan dus enigzins afwijken van het plaatje.
4. Bloemen zijn een natuurproduct, hebben verzorging nodig en zijn beperkt houdbaar. We werken met verse bloemen. Wij garanderen echter geen houdbaarheid en kwaliteit na verzending via koeriers of na aflevering bij buren in geval van afwezigheid e.d.
5. Praat niet alleen over ons, praat ook met ons. We horen graag als eerste zelf uw wensen, complimenten en klachten.
6. Uw klantgegevens worden alleen door onszelf gebruikt (en zo nodig eenmalig door partijen die bij verzending en bezorging betrokken zijn).
 
Leveringsvoorwaarden
Bloembinderij De Klaproos / webwinkel Zin In Bloemen
 
Artikel 1:  
1. Deze Leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en/of op alle overeenkomsten door Bloembinderij De Klaproos / webwinkel Zin In Bloemen aangegaan met derden. Bekendmaking kan onder meer geschieden door het vooraf aan de wederpartij ter hand stellen van een exemplaar van de Leveringsvoorwaarden, door een verwijzing naar de Leveringsvoorwaarden op brief- en factuurpapier, door het verwijzen naar de Leveringsvoorwaarden op offerte, prijscourant, Internetsite of orderbevestiging.
2: Tenzij schriftelijk anders overeengekomen worden de Leveringsvoorwaarden geacht door de betrokken partijen te zijn geaccepteerd. Afwijkende bepalingen dienen uitdrukkelijk schriftelijk te worden overeengekomen.
3: Een overeenkomst wordt geacht tot stand gekomen te zijn, indien het door de verkoper gedane aanbod door de koper besteld en betaald is. Indien de overeenkomst schriftelijk is vastgelegd geldt de schriftelijke vastlegging.
 
Artikel 2 Producten, materialen en houdbaarheid
De producten van Bloembinderij De Klaproos / webwinkel Zin In Bloemen worden handmatig samengesteld uit verse en levende materialen alsmede verschillende soorten decoratiematerialen. Hierdoor behoudt Bloembinderij De Klaproos / webwinkel Zin In Bloemen zich het recht voor wijzigingen in het ontwerp, productie en materialen door te voeren zonder voorafgaand overleg met de koper. Voor vers producten die door leden van een verzendorganisatie elders in het land worden bezorgd zie punt 1. Door gebruik van verse (levende) materialen is de houdbaarheid beperkt. Door Bloembinderij De Klaproos / webwinkel Zin In Bloemen wordt geen garantie verleent op de houdbaarheid van haar producten en hieruit kunnen geen rechten worden ontleend.
 
Artikel 3 Aanbiedingen
1. Alle door of namens Bloembinderij De Klaproos / webwinkel Zin In Bloemen mondeling of in prijscouranten, het Internet, dag- of weekbladen, periodieken, aankondigingen, brieven, faxberichten en emails gedane aanbiedingen ter zake van prijzen, offertes, leveringstermijnen e.d. zijn geheel vrijblijvend en voor Bloembinderij De Klaproos / webwinkel Zin In Bloemen op geen enkele wijze bindend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
2. Overeenkomsten welke al dan niet door bemiddeling van tussenpersonen zijn aangegaan, worden eerst door schriftelijke e-mailbevestiging van Bloembinderij De Klaproos / webwinkel Zin In Bloemen bindend.
3. Wijzigingen in de oorspronkelijke overeenkomst, van welke aard ook, schriftelijk of mondeling door of namens wederpartij aangebracht die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij de prijsopgave kon worden gerekend, kunnen de wederpartij extra door Bloembinderij De Klaproos / webwinkel Zin In Bloemen in rekening worden gebracht.
 
Artikel 4 Levering
Levertijd 1: Overeengekomen leveringstijden zullen door Bloembinderij De Klaproos / webwinkel Zin In Bloemen zoveel mogelijk in acht worden genomen, doch overschrijding daarvan maakt Bloembinderij De Klaproos / webwinkel Zin In Bloemen niet aansprakelijk en geeft niet het recht de overeenkomst te annuleren. 1a. Bloembinderij De Klaproos / webwinkel Zin In Bloemen is niet aansprakelijk voor eventuele schade bij koper ten gevolge van het niet leveren.
2. Wanneer door overmacht niet binnen 48 uur na de overeengekomen leverdatum, moet de Bloembinderij De Klaproos / webwinkel Zin In Bloemen dit de koper zo snel mogelijk per telefax/e-mail of telefonisch met schriftelijke bevestiging berichten, zulks zonder tot betaling van enigerlei schadevergoeding gehouden te zijn.
3. Bloembinderij De Klaproos / webwinkel Zin In Bloemen kan in geval van overmacht -na overleg met de koper- de overeenkomst opzeggen dan wel de levering opschorten, tot aan het tijdstip waarop de overmachtsituatie ophoudt te bestaan.
4. Indien in geval van opschorting de levering meer dan tien dagen vertraging ondervindt, is de koper bevoegd schriftelijk mede te delen de koopovereenkomst als ontbonden te beschouwen. Als overmacht worden beschouwd de hierna genoemde soortgelijke omstandigheden:
a. Te late of kwalitatief onacceptabele levering van één of meer toeleveringsbedrijven;
b. Belemmerende maatregelen van overheidswege;
c. Geheel of gedeeltelijke staking of storing in het in- en externe vervoersapparaat.
d. Rellen en andere ongeregeldheden die de tijdige uitvoering van de overeenkomst verhinderen.
e. Geheel of gedeeltelijke stagnatie in het productieapparaat van -of werkstakingen of uitsluiting in- het bedrijf of in dat waarvan goederen op grondstoffen c.q. producten worden betrokken.
f. Storingen in internetcomputers en/of telefoonverbindingen die bestellingen via het Internet stagneren.
5. Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
6. In het kader van de regels van de koop op afstand zal Bloembinderij De Klaproos / webwinkel Zin In Bloemenbestellingen tenminste binnen 30 dagen uitvoeren. Indien dit niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), of er is om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet danwel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de consument binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.
7. Aan de leveringsplicht van Bloembinderij De Klaproos / webwinkel Zin In Bloemen zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door Bloembinderij De Klaproos / webwinkel Zin In Bloemengeleverde zaken een keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.
8. Alle op de internetsite genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.
 
Artikel 5 Aflevering
1. De levering wordt steeds geacht te geschieden op het adres van de afnemer en geschiedt voor rekening.
2. Tenzij voor zover hierover tussen Bloembinderij De Klaproos / webwinkel Zin In Bloemen en de afnemer afspraken zijn gemaakt, wordt de route en het middel van vervoer naar beste weten gekozen.
3. Eventuele verzekeringskosten zijn voor rekening van de koper.
 
Artikel 6 Verpakking en transport
Bloembinderij De Klaproos / webwinkel Zin In Bloemen heeft het recht boven de verkoopprijs de kosten van emballage en transport in rekening te brengen.
 
Artikel 7 Betaling
1. Verkoop geschiedt tegen vooruitbetaling of, tenzij overeengekomen na ontvangst van de rekening, in welk geval betaling moet plaatsvinden binnen 14 dagen na factuurdatum zonder aftrek van korting en zonder schuldvergelijking.
1a. U kunt op de volgende manieren afrekenen op onze site. Wij accepteren voor betaling:
Ideal (internetbankieren)
1b. Op Rekening (Alleen met klantnummer en schriftelijk overeengekomen)
2. Indien deze termijn wordt overschreden, wordt de koper geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft Bloembinderij De Klaproos / webwinkel Zin In Bloemen het recht de wettelijke rente in rekening te brengen va het ogenblik af, dat de koper in verzuim is, onverminderd de aan Bloembinderij De Klaproos / webwinkel Zin In Bloemen verder toekomende rechten.
 
Artikel 8 Eigendomsvoorbehoud
1. Alle geleverde producten blijven eigendom van Bloembinderij De Klaproos / webwinkel Zin In Bloemen totdat deze volledig zijn betaald.
 
Artikel 9 Klachten
1. De te leveren producten dienen te voldoen aan de normaal geldende kwaliteitsnormen voor de betreffende bloemkwekerijproducten.
2. Klachten betreffende zichtbare gebreken aan geleverde producten dienen direct na constatering of in elk geval binnen 24 uur na ontvangst, per telefax/email of telefoon aan Bloembinderij De Klaproos / webwinkel Zin In Bloemen te worden gemeld.
3. Klachten, die betrekking hebben op een bepaalde levering, oefenen geen invloed uit op voorafgaande of latere leveringen en geven geen recht betaling voor de betreffende of voorafgaande of latere levering te weigeren.
4. Gebreken bij een deel van het geleverde geven de koper niet het recht tot afkeuring van de gehele geleverde partij.
 
Artikel 10 Toepasselijk recht/geschillen
1.Op alle overeenkomsten waarop deze Voorwaarden geheel of gedeeltelijk betrekking hebben, is het Nederlands recht van toepassing.
2. Alle geschillen (ook die slechts door één der partijen als zodanig worden aangemerkt) met betrekking tot of voortvloeiend uit de tussen Bloembinderij De Klaproos / webwinkel Zin In Bloemen en een in het buitenland gevestigde koper gesloten overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing kunnen worden beslist door de Nederlandse Rechter, die bevoegd is het gebied waarin Bloembinderij De Klaproos / webwinkel Zin In Bloemen is gevestigd.
3. In afwijking van het bepaalde onder 2 kunnen Bloembinderij De Klaproos / webwinkel Zin In Bloemen en koper, in binnen- of buitenland gevestigd, overeenkomen een eventueel geschil voor te leggen aan door de VBW in te stellen arbitragecommissie, wier uitspraak door beide partijen als bindend wordt aanvaard.
 
Artikel 11 Zichttermijn / herroepingsrecht
11.1 Indien er sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig de Wet verkopen op Afstand (artikel 7:5 BW), heeft de afnemer het recht (een deel van) de geleverde goederen binnen een periode van 7 werkdagen zonder opgave van reden te retourneren. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd. Indien de afnemer na afloop van deze termijn de geleverde zaken niet aan Bloembinderij De Klaproos / webwinkel Zin In Bloemen heeft teruggezonden, is de koop een feit. De afnemer is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 7 werkdagen na aflevering schriftelijk melding te maken bij Bloembinderij De Klaproos / webwinkel Zin In Bloemen. De afnemer dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Indien de zaken bij de afnemer zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op ontbinding in de zin van dit lid. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, draagt Bloembinderij De Klaproos / webwinkel Zin In Bloemen er zorg voor dat binnen 30 dagen na goede ontvangst van de retourzending, het volledige aankoopbedrag inclusief de berekende verzendkosten aan de afnemer wordt terugbetaald. Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de afnemer.
11.2 Het recht op ontbinding, zoals omschreven in het vorige lid, heeft slechts betrekking op de geleverde zaken en zal in geen geval betrekking hebbend op diensten, zoals telefoonabonnementen van de door Bloembinderij De Klaproos / webwinkel Zin In Bloemen aangeboden (mobiele) netwerkoperators. Op laatst genoemde diensten, waarbij Bloembinderij De Klaproos / webwinkel Zin In Bloemen slechts als tussenpersoon c.q. agent optreedt, zullen de algemene voorwaarden van bedoelde netwerkoperators van toepassing zijn.
11.3 Het herroepingsrecht geldt niet voor: voor goederen of diensten die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden, bijvoorbeeld i.v.m. hygiëne of die snel kunnen bederven of verouderen.
 
Artikel 12 Persoonsgegevens
1. Uw gegevens hebben wij nodig om uw bestellingen en betalingen te kunnen afhandelen. Wij geven uw gegevens niet door aan derden. Ook krijgt u door het achterlaten van uw gegevens geen verdere reclame-uitingen tenzij bij bestelling aangegeven. Zie ook onze privacystatement hieronder.
 
Artikel 13 Slotbepaling
1. In die gevallen, waarin deze Voorwaarden niet voorzien, is eveneens het Nederlands recht van toepassing.
2. Indien en voor zover enig onderdeel c.q. enige bepaling van deze Voorwaarden in strijd zou blijken te zijn met enige dwingende bepalingen van nationale of internationale wetgeving, zal deze als niet overeengekomen worden beschouwd en zullen deze Voorwaarden voor het overige partijen blijven binden.
 
 
Privacystatement Bloembinderij De Klaproos / webwinkel Zin In Bloemen
 
Bloembinderij De Klaproos / webwinkel Zin In Bloemen respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens om de bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Voor het overige zullen wij deze gegevens uitsluitend gebruiken met uw toestemming. Bloembinderij De Klaproos / webwinkel Zin In Bloemen zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling.
 
Bloembinderij De Klaproos / webwinkel Zin In Bloemen gebruikt de verzamelde gegevens om haar klanten de volgende diensten te leveren:
· Als u een bestelling plaatst, hebben we uw naam, e-mailadres, afleveradres en betaalgegevens nodig om uw bestelling uit te voeren en u van het verloop daarvan op de hoogte te houden.
· Om het winkelen bij Bloembinderij De Klaproos / webwinkel Zin In Bloemen zo aangenaam mogelijk te laten zijn, slaan wij met uw toestemming uw persoonlijke gegevens en de gegevens met betrekking tot uw bestelling en het gebruik van onze diensten op. Hierdoor kunnen wij de website personaliseren.
· Wij gebruiken uw e-mailadres om u te informeren over de ontwikkeling van de website en over speciale aanbiedingen en acties. Als u hier niet langer prijs op stelt, kunt u zich uitschrijven op onze website.
· Als u bij Bloembinderij De Klaproos / webwinkel Zin In Bloemen een bestelling plaatst bewaren wij, indien gewenst, uw gegevens op een Secure Server. U kunt een gebruikersnaam en wachtwoord opgeven zodat uw naam en adres, telefoonnummer, e-mailadres, aflever- en betaalgegevens, zodat u deze niet bij iedere nieuwe bestelling hoeft in te vullen.
· Gegevens over het gebruik van onze site en de feedback die we krijgen van onze bezoekers helpen ons om onze site verder te ontwikkelen en te verbeteren.
· Als u besluit een recensie te schrijven, kunt u zelf kiezen of u uw naam of andere persoonlijke gegevens toevoegt. We zijn benieuwd naar de meningen van onze bezoekers, maar behouden het recht bijdragen die niet aan onze sitevoorwaarden voldoen niet te publiceren.
· Als u reageert op een actie of prijsvraag, vragen wij uw naam, adres en e-mailadres. Deze gegevens gebruiken we om de actie uit te voeren, de prijswinnaar(s) bekend te maken, en de respons op onze marketingacties te meten.
 
Bloembinderij De Klaproos / webwinkel Zin In Bloemen verkoopt uw gegevens niet
Bloembinderij De Klaproos / webwinkel Zin In Bloemen zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling. Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.
 
Cookies
Wanneer u onze website bezoekt kunnen wij automatisch enige informatie opslaan op uw computer in de vorm van een cookie om u automatisch bij een volgend bezoek te herkennen. Cookies helpen om de inhoud van onze websites beter af te stemmen op uw behoeften of uw wachtwoord of code zodanig op te slaan zodat u het niet elke keer opnieuw hoeft vast te leggen. Indien u niet wilt dat wij cookies gebruiken, dient u in uw browser 'cookies off' in te stellen. Indien u de cookies accepteert, zullen zij gedurende vijf jaar in uw computer blijven, tenzij u de cookies verwijdert. Het uitzetten van cookies kan uw gebruik van onze website en diensten beperken.
 
Indien u nog vragen mocht hebben over de Privacy Policy van Bloembinderij De Klaproos / webwinkel Zin In Bloemen, dan kunt u contact met ons opnemen. Onze klantenservice helpt u verder als u informatie nodig heeft over uw gegevens of als u deze wilt wijzigen. In geval wijziging van onze Privacy Policy nodig mocht zijn, dan vindt u op deze pagina altijd de meest recente informatie.